Implementare proiect „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027” (III)Anunțuri

Implementare proiect „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027” (III)

       Accesări: 47

COMUNICAT DE PRESĂ

Implementare proiect – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027.

La data de 22.09.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est a semnat Decizia de finanțare nr. 19100000012313500039 prin care a fost aprobat proiectul cu titlu – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Suceava Sud Est pentru perioada 2023-2027.

După realizarea acțiunilor de animare și informare, colectarea informațiilor cu privire la analiza teritoriului, analiza SWOT, stabilirea necesităților populației de la nivelul micro-regiunii, a oportunităților, stabilirea obiectivelor și a temei unificatoare, la nivelul teritoriului GAL Suceava Sud Est, s- au structurat domeniile de activitate pe care se vor acționa prin intermediul fișelor de intervenții și anume;

Pentru domeniul ecomomic:

Fisa de intervenție nr 1 – Dezvoltarea activităților non agricole

Scopul acestei intervenții este de a promova dezvoltarea economică durabilă în teritoriul GAL, prin investiții și modernizarea intreprinderilor existente, astfel încât să contribuie la creșterea veniturilor impozabile, menținerea și creșterea gradului de ocupare, cu impact direct asupra reducerii sărăciei și a decalajului între mediul rural și cel urban.

Investițiile esențiale pentru dezvoltarea afacerilor neagricole, cu accent pe eficentizare, creșterea productivității și modernizarea afacerilor, reprezintă o inițiativă necesară pentru teritoriul GAL. Aceste eforturi au ca obiectiv retehnologizarea afacerilor ,iar dezvoltarea întreprinderilor neagricole este o prioritate pentru microregiunea Suceava Sud Est, având în vedere că întreprinderile active, care au creat locuri de muncă în trecut își doresc să investească în tehnologii performante pentru a diminua timpii de execuție și pentru a crește productivitatea muncii și profitabilitatea.

Beneficiarii eligibili vor avea sediul sau punctul de lucru pe teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune locală Suceava Sud Est

Categorii eligibile: Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societăți comerciale,, Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, Cabinete medicale individuale

Rata sprijinului este de maxim 65 % finanțare nerambursabilă din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăși maximum 60.000 euro.

Fisa de intervenție nr.2 – START-UP rural

În cadrul inițiativelor desfășurate în contextul acestei strategii, majoritatea participanților au evidențiat ca alternativă la activitatea de bază – agricultura, desfășurarea unor activități complementare – non agricole. Având în vedere această perspectivă, este importantă încurajarea sprijinirii sectorului non-agricol, recunoscut ca fiind lipsit de consistență.

Analiza diagnostic realizată în teritoriu a evidențiat deficiențe semnificative în furnizarea unor servicii și produse către populație, care să capitalizeze resursele locale. În acest context, este necesar ca tipurile de servicii și produse susținute prin finanțările GAL să fie adaptate pentru a satisface o gamă variată de nevoi, cu accent pe menținerea populației în teritoriu, promovarea noilor activități în sectorul serviciilor, îmbunătățirea atractivității zonei și valorificarea eficientă a resurselor locale.

Analiza SWOT relevă un nivel scăzut al veniturilor generate din activități non-agricole în teritoriu, subliniind necesitatea creării de noi microîntreprinderi care să revitalizeze economia rurală prin generarea de locuri de muncă în sectorul non-agricol și sporirea veniturilor populației. Prin urmare, sprijinul acordat prin această intervenție se adresează în mod specific microîntreprinderilor și locuitorilor interesați să devină antreprenori în domeniul economic non-agricol, contribuind astfel la diversificarea și revitalizarea economică a teritoriului G.A.L.

Beneficiarii eligibili își vor desfășura activitatea în teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune locală Suceava Sud Est Reprezentantul legal al solicitantului face parte din categoria: femei (indiferent de vârstă) și/sau tineri (între 18 și 30 de ani). Proiectul prevede crearea unui loc de muncă.
Categorii eligibile: Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societăți comerciale, Cabinete medicale individuale, Cabinet medical veterinar.

Sprijin nerambursabil va fi in procent maxim de 90% din valoarea totală a proiectului și 10% cofinanțare proprie.

Sprijinul se va acorda, în două tranșe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finanțare;
  • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru domeniul public:

Intervenția nr. 3- Protejarea mediului in comunitate

Intervenția propusă vizează atenuarea schimbărilor climatice și promovarea sustenabilității în teritoriul GAL prin implementarea unui set de acțiuni concentrate pe trei aspecte cheie.

În primul rând, se propune dezvoltarea infrastructurii de energie regenerabilă, cu accent pe utilizarea surselor precum energia solară și eoliană. Aceasta ar contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în comunitățile rurale, consolidând în același timp resursele energetice locale.

În al doilea rând, se are în vedere îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. Prin adoptarea tehnologiilor moderne și implementarea practicilor sustenabile, se urmărește reducerea consumului de energie și, implicit, a amprentei de carbon a comunităților rurale.

Această intervenție nu numai că ar sprijini lupta împotriva schimbărilor climatice, ci ar aduce și beneficii economice durabile.

În cadrul acestei intervenții, al treilea aspect constă în promovarea transportului verde în zonele rurale. Se va încuraja utilizarea vehiculelor electrice, precum și îmbunătățirea accesului la transportul public. Aceasta nu numai că ar reduce poluarea locală, ci ar contribui și la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile, facilitând mobilitatea în comunitățile rurale și sporind calitatea vieții locuitorilor acestora.

Prin această intervenție integrată, se urmărește să se creeze un mediu rural mai ecologic și rezilient la schimbările climatice.
Categoriile de beneficiari eligibili: UAT-uri, Asociații și fundații, ONG-uri.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei intervenții va fi de 100% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei intervenții va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 2115/2021 PS PAC, art. 73.

Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect. Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect.

Intervenția nr. 4- Promovarea și conservarea patrimoniului local material și immaterial

Intervenția vizează finanțarea unor acțiuni legate de promovarea, valorificarea și conservarea patrimoniului local material și imaterial (clasificat și neclasificat), având ca scop susținerea activităților culturale și creative din comunitatea locală GAL, contribuind la promovarea rolului culturii în contextul dezvoltării durabile, sprijinirea laturii creative, creșterea accesului la cultură, a diversității expresiilor culturale și integrării culturii în circuitul cultural regional, național și internațional.

Această intervenție creează oportunități legate de creșterea calității serviciilor oferite în materie de cultura, și dezvoltarea infrastructurii culturale.

Conștientizarea legăturii dintre patrimoniul natural și cel cultural și a spectrului larg al patrimoniului cultural – natural presupune ca dezvoltarea teritorială durabilă să includă necesitatea de a prezerva acest patrimoniu ca bun comun al tuturor, valorizarea practicilor și cunoașterii locale, inclusiv în ceea ce privește gestiunea resurselor de mediu, promovarea identității și diversității teritoriilor.

Intervenția este menita sa sprijine pe termen lung, acţiuni de dezvoltare a “produselor culturale” traditionale dar si moderne in comunitatile zonei.

Cultura însăși este un fenomen transversal și integrator, așadar schimbarea și dezvoltarea culturală nu se pot realiza independent de alte domenii – educațional, economic, social, de mediu.

Categoriile de beneficiari eligibili: UAT-uri, Asociații și fundații, ONG-uri, Unități de cult.

Rata sprijinului

  • 100% pentru proiectele negeneratoare de venituri;
  • 65% pentru proiectele generatoare de venituri.

Valoarea sprijinului va fi stabilită în documentele de accesare, în limita a maximum 200.000 euro.
Intervenția nr. 5- Promovarea și conservarea patrimoniului local material și immaterial
Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei GAL Suceava Sud Est este primordial legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente.

Lipsa infrastructurii și a serviciilor de bază constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zona rurală și zona urbană și care reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a teritoriului GAL.

Așa cum reiese și din analiza SWOT, populația este în curs de îmbătrânire și într-o puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor.

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele direcții de dezvoltare pentru creșterea calității vieții din teritoriul GAL: dezvoltarea infrastructurii educaționale; dezvoltarea infrastructurii de agrement și culturale; dezvoltarea infrastructurii de bază: crearea de piețe locale moderne, reducerea infracționalității prin creare de sisteme de supraveghere moderne etc.

Această intervenție vizează obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale și are ca obiective:

  • îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (ex. parcuri, spații de joacă, terenuri de sport, piste de biciclete, piețe de valorificare a produselor locale, spații pentru organizarea de târguri etc.);
  • îmbunătățirea sistemului educațional (ex. reabilitare, modernizare, dotare cladiri destinate sistemului de învățământ etc.);
  • îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare (ex. achiziții de utilaje pentru deszăpezire, utilaje pentru întreținerea drumurilor, achiziția de autospeciale pentru stingerea incendiilor, utilaje pentru întreținere spații verzi etc.);
  • îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și prin instalarea sistemelor de supraveghere etc.Toate aceste investiții enumerate mai sus sunt cu titlu de exemplu.

Categorii de beneficiari eligibili: UAT-urile membre GAL, Asociații și fundații.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei intervenții va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei intervenții va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr.2115/2021 PS PAC, art. 73.

Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect. Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect.

Alte informații referitoare la fișele intervențiilor pentru Strategia de Dezvoltare Locală 2023 -2027 se gasesc pe site-ul Gal Suceava Sud Est.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud-Est

ȘTIRI