Anunț selecție Experți Proiect PNRAS – Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu LunciiAnunțuri

Anunț selecție Experți Proiect PNRAS – Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii

       Accesări: 10

Beneficiar: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava. Titlul proiectului: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala gimnazială “Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava. Cod proiect: F-PNRAS-2-2023-0567. Nr.977/22/2024.

Anunț selecție Experți Proiect PNRAS

Școala Gimnazială Constantin Blănaru, Cornu Luncii, județul Suceava (beneficiar) anunță demararea procedurii de selecție a unui număr de 11 posturi de experți, în afara organigramei Școlii Gimnaziale Constantin Blănaru, Cornu Luncii, județul Suceava pentru implementarea proiectului PNRAS: „Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala Gimnazială Constantin Blănaru, Cornu Luncii, județul Suceava proiect finanțat Planul Național de Redreare și Reziliență, Componenta 15. Educație, Investiția I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu rsic ridicat de abandon – cod F-PNRAS-2-2023-0567.

 1. INFORMAȚII PROIECT
  SOLICITANT: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava
  OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
  Obiectivul de bază al proiectului este reprezentat de prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior — gimnazial la învățământul secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic.

DURATA DE IMPLEMENTARE PROIECT: 26 luni
BUGET PROIECT: 984.216,80 LEI

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE:
  Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava organizează selecție pentru angajarea unui număr de 11 experți (pe perioadă determinată) în cadrul proiectului cu titlul PNRAS Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, proiect finanțat prin Programul Național de reducere a abandonului școlar – cod F-PNRAS-2-2023-0567.
  În vederea selecției, Școala Gimnazială Constantin Blănaru va selecta și contracta experți potrivit datelor de mai jos, activitatea pe proiect desfășurându-se în intervalul orar 14-16 în funcție de numărul de ore:
  Nr.crt. Denumirea activității Număr experți Perioada contractului de muncă
  1.Activități remediale
  4 cadre didactice
  Număr de ore, distribuite inegal, pe perioada de 26 luni, în funcție de orarele fiecărui program.
  2.Activități prin proiecte educative/activități extrașcolare
  6 cadre didactice
  Număr de ore, distribuite inegal, pe perioada de 26 luni, în funcție de orarele fiecărui program.
  3.Activități părinți
  1 cadru didactic

Număr de ore, distribuite inegal, pe perioada de 26 luni, în funcție de orarele fiecărui program.
Conform Procedurii operaționale privind selecția și recrutarea experților (Ordin OMEN Nr.3920/08.06.2018), în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și specifice menționate în continuare.

Beneficiar: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava
Titlul proiectului: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala gimnazială “Constantin Blănaru”
Cornu Luncii, județul Suceava
Cod proiect: F-PNRAS-2-2023-0567

 1. CONDIȚII GENERALE EXPERT:
  •să aibă cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
  •să aibă capacitate de exercițiu deplină;
  •îndeplinesc condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii medii;
  •declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  •cunoștințe de operare PC;
  •îndeplinesc alte condiții generale în funcție de specificul proiectului;
 2. CONDITII SPECIFICE:
  EXPERT CONDIȚII SPECIFICE
 3. Cadru didactic pentru activități remediale
  -Studii superioare absolvite;
  -Experiență în domeniu – minimum 3 ani;
  -Capacitatea de predare și evaluare obiectivă;
  -Capacitatea de a lucra cu participanții care aparțin grupurilor social -vulnerabile;
  -Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului individual de pregătire al grupului țintă;
  -Capacitatea de analiză și monitorizarea evoluției grupului țintă;
  -Atitudine pozitivă și abilități de a mobiliza și motiva grupul țintă;
 4. Cadru didactic pentru activități prin proiecte educative
  -Studii superioare absolvite;
  -Experiență în domeniu – minimum 3 ani;
  -Capacitatea de predare și evaluare obiectivă;
  -Capacitatea de a lucra cu participanții care aparțin grupurilor social-vulnerabile;
  -Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului individual de pregătire al grupului țintă;
  -Capacitatea de analiză și monitorizarea evoluției grupului țintă;
  -Atitudine pozitivă și abilități de a mobiliza și motiva grupul țintă;
 5. Cadre didactice scoala părinților
  -Studii superioare absolvite;
  -Capacitatea de mediere și negociere în cazul situațiilor conflictuale apărute;
  -Capacitatea de consiliere a familiei;

Experții vor presta activități conform fișei postului de la data semnării contractului de muncă.
Beneficiar: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava

Titlul proiectului: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala gimnazială “Constantin Blănaru”
Cornu Luncii, județul Suceava
Cod proiect: F-PNRAS-2-2023-0567

a)Descrierea sarcinilor/atribuțiilor:

DENUMIRE POST VACANT/EXPERT ATRIBUȚII SPECIFICE*

 1. Cadru didactic activități remediale
  -Supraveghează și îndrumă grupul țintă în efectuarea temelor;
  -Elaborează un portofoliu educațional individual al grupului țintă în vederea monitorizarii evoluției acestora;
  -Identifică și valorifică posibilitățile de învățare ale grupului țintă;
  -Promovează continuu importanța obținerii rezultatelor;
  -Stabilește strategii didactice optime în vederea obținerii rezultatelor maxime;
  -Asigură formarea competențelor specifice disciplinei necesare obținerii rezultatelor;
  -Utilizează materialele didactice adecvate;
  -Apreciază cantitativ și calitativ rezultatele grupului țintă;
  -Tratează diferențiat grupul țintă, în funcție de nevoile lor specifice;
  -Respectă politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  -Întocmește planificarea activității, raportul de activitate și fișa de prezență lunar.

2.Cadru didactic activități prin proiecte educative
-Stimulează elevii în vederea dezvoltării personale și profesionale;
-Asigură mediul necesar identificării, exersării și dezvoltării înclinațiilor, aptitudinilor și abilităților personale;
-Identifică și valorifică posibilitățile de învățare ale grupului țintă;
-Promovează continuu importanța obținerii rezultatelor;
-Stabilește strategii didactice optime în vederea obținerii rezultatelor maxime;
-Utilizează materialele didactice adecvate;
-Apreciază cantitativ și calitativ rezultatele grupului țintă;
-Tratează diferentiat grupul țintă, în funcție de nevoile lor specifice;
-Respectă politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Întocmește planificarea activității, fișa de activitate și fișa de prezență lunară.

3.Cadre didactice scoala părinților
-Facilitează dialogul între școală – familie- comunitate;
-Monitorizează si încurajează prezența elevilor și a părinților din cadrul programelor de consiliere;
-Previne și mediază eventualele conflicte între elevi;
-Consiliază elevii și familiile acestora;
-Tratează diferențiat grupul țintă, în funcție de nevoile lor specifice;
-Respectă politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Întocmește planificarea activității, fișa de activitate și fișa de prezență lunară.
b)
Abilități:
•capacitate de lucru în echipă;
•orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
•capacitate de analiză și sinteză;
•capacitate organizatorică și administrativă pentru planificarea și desfășurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;
•capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;
Beneficiar: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava
Titlul proiectului: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala gimnazială “Constantin Blănaru”
Cornu Luncii, județul Suceava
Cod proiect: F-PNRAS-2-2023-0567
•capacitatea de a organiza activități de documentare și de redactare a textului științific;
•capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;
•capacitatea de utilizare a documentelor de politică educațională și europeană;

 1. DOSARUL DE CONCURS:
  În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 și Ordinul nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
  •Anexa 1 : Cerere înscriere concurs
  •Anexa 2: Declarație disponibilitate
  •Anexa 3: CV format Europass- datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide —adresa de e-mail și număr de telefon);
  •Anexa 4: Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  •Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat)
  •Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
  •Adeverință medicală/fișa de la medicina muncii;
  •Acte studii: Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  •Activitate didactică/experineță: adeverință vechime în învățământ;
  Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se certifică „conform cu originalul” de către unitatea de învățământ/instituția în care este încadrat fiecare candidat.
  Notă: pentru candidații unității trebuie depus doar cerere înscriere concurs, declarație disponibilitate, C V, declarație prelucrare date cu caracter personal
 2. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR:
  Candidații vor depune documentele la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii în perioada 22.05.2024- 27.05.2024, în intervalul orar 14-16.
  Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.
 3. EVALUAREA DOSARELOR:
  Dosarele vor fi evaluate de comisia de evaluare formată din minim 3 membri din cadrul echipei de proiect.
  Selecția cuprinde 2 etape, etapa administrativă și etapa de evaluare a CV-ului însoțit de documentele justificative.
 4. CRITERII DE EVALUARE EXPERȚI:
  A.Evaluarea administrativă: probă eliminatorie
  a.CV-ul respectă formatul Europass;
  b.Sunt atașate documentele justificative solicitate;
  Dacă unul dintre criteriile de mai sus nu este îndeplinit, dosarul este respins și nu intră în etapa următoare.

Beneficiar: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava
Titlul proiectului: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala gimnazială “Constantin Blănaru”
Cornu Luncii, județul Suceava
Cod proiect: F-PNRAS-2-2023-0567

 1. Evaluarea dosarelor:
  DENUMIRE FUNCTIE EVALUARE
 2. Cadru didactic activități remediale
  Studii superioare finalizate – 30 puncte (licență: 10 puncte; masterat: 15 puncte; doctorat: 5 puncte)
  Experiență în domeniu – 60 puncte:
  0-5 ani – 40 puncte
  5-10 ani – 50 puncte
  Peste 10 ani— 60 puncte
  Cunoștinte operare PC – 10 puncte
 3. Cadru didactic activități non- formale
  Studii superioare finalizate- 30 puncte (licență: 10 puncte; masterat: 15 puncte; doctorat: 5 puncte)
  Experiență în domeniu – 60 puncte:
  0-5 ani – 40 puncte
  5-10 ani – 50 puncte
  Peste 10 ani – 60 puncte
  Cunoștinte operare PC – 10 puncte
 4. Cadru didactic scoala părinților
  Studii superioare – 30 puncte
  Experiență în domeniu – 60 puncte
  0-5 ani – 40 puncte
  5-10 ani – 50 puncte
  Peste 10 ani – 60 puncte Cunoștinte operare PC – 10 puncte

Pentru a putea fi admis un candidat trebuie să cumuleze minim 50 de puncte.

Rezultatele în urma evaluării din etapa administrativă, etapa de evaluare a CV-ului însoțit de documentele justificative se afișează la sediul unității școlare și pe website-ul instituției, secțiunea dedicată proiectelor, conform calendarului de selecție, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul unității în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul unității școlare și pe website-ul instituției, secțiunea dedicată proiectelor, conform calendarului de concurs.
Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a notelor acordate.

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul unității școlare și pe website-ul instituției, secțiunea dedicată proiectelor, conform calendarului de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

NOTA : Contractele individuale de muncă ale experților declarați admiși, vor fi încheiate, în funcție de graficul derulării activităților proiectului.
Beneficiar: Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, județul Suceava

Titlul proiectului: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul unității de Școala gimnazială “Constantin Blănaru”
Cornu Luncii, județul Suceava
Cod proiect: F-PNRAS-2-2023-0567

 1. CALENDARUL DE DESFĂSURARE AL CONCURSULUI:
  PERIOADA ACTIVITATEA
  22-27 mai 2024
  Depunerea dosarelor
  27-29 mai 2024
  Evaluarea administrativă și evaluarea dosarelor de candidatură depuse
  29 mai 2024
  Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse
  30 mai 2024
  Depunerea eventualelor contestații
  31 mai 2024
  Soluționarea eventualelor contestații
  31 mai 2024

Afișarea rezultatelor finale

Afișat astăzi, 22 mai 2024 la sediul Școlii Gimnaziale ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii.
Anexe anunț:
•Anexa 1 : Cerere înscriere concurs
•Anexa 2: Declarație disponibilitate
•Anexa 3: CV format Europass
•Anexa 4: Declarație de consimțământ privind datele cu caracter personal

Director,
prof. Verdeș Maria

ȘTIRI