Anunț licitație publicăAnunțuri

Anunț licitație publică

       Accesări: 111

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Drăgușeni, comuna Drăgușeni, Str. Principală, județul Suceava, CUI: 4326795, telefon 0230/536359, fax 0230/546576, e-mail: primaria_dragusenisv@yahoo.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobilul, teren extravilan, situat în comuna Drăgănești, sat Șoimărești, județul Neamț, în suprafață de 25.996 mp, identificată prin nr. cadastral 51244, înscrisă în C.F. nr. 51244, aparținând domeniului privat al Comunei Drăgușeni, județul Suceava, conform caietului de sarcini. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și H.C.L. Drăgușeni nr. 51/12.12.2022.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la sediul autorității contractante.
  3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul autorității contractante, telefon 0230/536359.
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită la casieria autorității contractante.
  3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/01/2023, ora 14:00.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 19/01/2023, ora 10:00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Drăgușeni, comuna Drăgușeni, Str. Principală, județul Suceava.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar, în plic sigilat.
 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19/01/2023, ora 12:00, la sediul Comunei Drăgușeni, comuna Drăgușeni, str. Principală, județul Suceava.
 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, județul Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, e-mail: trsv-arcont@just.ro, fax: 0230/522296.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13/12/2022.

ȘTIRI