Loc vacant pentru personal contractual la Poliția din Fălticeni. Concurs pentru postul de îngrijitorLocal

Loc vacant pentru personal contractual la Poliția din Fălticeni. Concurs pentru postul de îngrijitor

       Accesări: 6147

Locuri libere în unitățile MAI. IPJ Suceava scoate la concurs, pentru încadrarea, prin recrutare din sursă externă, trei posturi de personal contractual. Unul dintre acestea este disponibil la Poliția Municipiului Fălticeni.

Este vorba de un post de îngrijitor.

Concursul se va desfășura în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și va consta în trei etape.

Candidații pot depune un dosar de înscriere până pe 27 octombrie în intervalul orar 10 – 13, în zilele lucrătoare, iar până la 3 noiembrie, înaintarea dosarului medical la Centrul Medical Județean Suceava. În perioada 27 octombrie – 24 noiembrie, are loc completarea dosarelor cu fișa de aptitudine în muncă, însoțită de documentele care au stat la baza eliberării acesteia.

Examinarea psihologică se va realiza la o dată ce va fi comunicată ulterior candidaților prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Pe 25 și 26 noiembrie are loc validarea dosarelor de concurs, iar pe 29 noiembrie afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs.

Candidații vor susține o probă practică, ce se va desfășura pe 8 decembrie, iar proba interviu pe 13 decembrie.

Reprezentanții IPJ Suceava spun că prin proba practică se evaluează abilităţile şi aptitudinile cu relevanţă directă pentru performanţa pe post. Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează și se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

Proba practică se susţine de către candidaţii ale căror dosare au fost declarate admise.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi Ordinului ministrului nr. 291/2011. Condiţia referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situaţia declarării “apt medical” şi “apt psihologic”. Condiţia nu este îndeplinită şi, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situaţia în care sunt declaraţi “apt condiţionat” sau “inapt”. Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior, încheiată cu menţiunea “apt” va fi depusă la dosarul de concurs până la data de 24.11.2021);

f) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

a) să fie absolvenți de studii generale

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de paricipare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Mai multe detalii pot fi aflate pe portalul IPJ Suceava la secțiunea „Posturi scoase la concurs”.

ȘTIRI