Accesări: 435

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe perioada determinata, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:
Responsabil tehnic (Expert tehnic-Evaluator proiecte) – 1 post pe o perioada determinată și pentru o normă de 4 ore/zi.

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a revenit reabilitarea.
Cerințele postului sunt în conformitate cu Fișa Postului din Strategia De Dezvoltare Locală Suceava Sud Est, selectată spre finanțare de MADR.

Responsabilul tehnic va avea următoarele responsabilități:

 • Coordonează activitatea tehnică și asigură comunicarea adecvată cu beneficiarii;
 • Participă la vizite în teren;
 • Evaluarea din punct de vedere tehnic a proiectelor;
 • Efectuează raportări tehnice asupra proiectelor înainte în ședințele de selecție;
 • Centralizează lunar evoluția activităților și monitorizează evoluția proiectelor din punct de vedere tehnic;
 • Întocmește și ține evidența dosarele cu proiectele propuse;
 • Întocmește și actualizează permanent baza de date;
 • Implementează acțiunile corective și preventive stabilite și inițiază acțiuni de îmbunătățire a eficienței și eficacității activităților proprii; Realizează toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de managerul de proiect;
 • Răspunde de verificarea și selecția din punct de vedere tehnic a proiectelor ce se vor implementa;
 • Asigură activități de animare, informare și promovare;
 • Propune măsuri de îmbunătățire a activităților din cadrul proiectului,
 • Elaborarea, datarea şi semnarea fişelor de evaluare în baza fişelor de verificare asumate şi transmise de către prestator (consultanţi externi).

Cerințele pentru ocuparea postului

Alma Clinic - Clinica Suceava si Falticeni
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni
 • Studii superioare tehnice/ economice;
 • Perfecționări (specializări): Evaluare proiecte fonduri europene; formator, specializări privind abordarea LEADER;
 • Limbi străine: Engleza și /sau Franceză – nivel mediu/avansat;
 • Cunoștințe de operare pe calculator MS Office- Windows, Internet- nivel avansat;
 • Avantaj: să fi deținut anterior o poziție similară cu cea pe care o va deține în cadrul GAL pentru o perioadă de cel puțin 2 ani.

Procedura de recrutare în vederea angajării, se va desfășura în două etape

Etapa I

Pentru înscrierea candidaturii, fiecare concurent va depune la sediul Asociației Gal Suceava Sud Est următoarele documente

1.cerere de înscriere adresată președintelui GAL SUCEAVA SUD EST( cererea în format liber va cuprinde denumirea postului pentru care candidează și data de depunere a dosarului);
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea altor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
4.copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverințe vechime sau certificate de voluntariat care să ateste experiența profesională anterioară, vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ( original);
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original);
7.curriculum vitae (original );

Toate documentele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului pentru candidatură.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerație!

Se prelungeste termenul pentru depunerea candidaturii de la 11.01.2023 pana la 11.02.2023.

Dosarele se înregistrează la sediul temporar al Asociatiei GAL Suceava Sud Est, din comuna Vadu
Moldovei, sat Ciumulești (in incinta Caminului Cultural), nr.7, jud. Suceava, în perioada 12.01.2023-11.02.2023 (zile lucrătoare), de luni până vineri între orele 09,00 – 14,00.

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

ETAPA a II a

Desfășurarea interviului de angajare

Candidații care au depus dosare conforme și complete vor fi contactați pentru programarea interviului de angajare.

Interviul candidaților declarați admiși după etapa de verificare a dosarelor, se va realiza de către Comisia de Examinare, stabilită prin decizie de președintele Consiliului director al Asociației GAL Suceava Sud Est.

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 15.02.2023, începând cu ora 9.00, la sediul Asociației GAL Suceava Sud Est.

Informații se pot obține la nr de telefon 0742.443.910.

Tematica/bibliografie pentru proba interviului

• Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală Suceava Sud Est.( pe gal.suceavasudest@gmail.com);
• Statutul Asociației GAL Suceava Sud Est; (pe gal.suceavasudest@gmail.com);
• PNDR 2014-2020, cu accent pe Măsura 19- LEADER;
• Regulament (UE) NR.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului;
• OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
• Ghid de implementare pentru măsura 19.4-SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE;
• Manual de procedură pentru implementarea măsurii 19 – submăsura 19.4 ” SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE”;
• Legea. nr.98/2016 privind achizițiile publice.

ȘTIRI