Anunț licitație publică pentru închirierea unui spațiu din incinta Dispensarului medical DrăgușeniDiverse

Anunț licitație publică pentru închirierea unui spațiu din incinta Dispensarului medical Drăgușeni

       Accesări: 478

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Drăguşeni, sat Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Suceava, telefon: 0230-536359, fax: 0230-546576, e-mail: primaria_dragusenisv@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: suprafața de 60,00 mp, aflată în incinta Dispensarului medical Drăgușeni care aparține domeniului public al comunei Drăgușeni, cu destinația FARMACIE – activitatea de comercializare a medicamentelor pentru uz uman. Închirierea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.C.L. nr. 11/20.04.2021 și H.C.L. nr. 18/30.06.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Drăgușeni.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Drăgușeni, cu sediul în sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 15 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Drăguşeni.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15.07.2021, ora 10:00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se redactează în limba română și se depun în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Plicul exterior conține documentele de calificare și informații privind ofertantul, iar plicul interior oferta financiară.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.07.2021, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Drăgușeni, sat Drăgușeni, Comuna Drăgușeni, județul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun într-un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.07.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, sat Drăgușeni, Comuna Drăgușeni, județul Suceava.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Str. Ștefan cel Mare nr. 62, judeţul Suceava, cod poștal 720062, telefon: 0230/52229, e-mail: trsv-arhcont@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  01.07.2021

ȘTIRI