Accesări: 2213

Post disponibil în sistemul bugetar. Primăria Comunei Drăgușeni are nevoie de secretar general de comună, persoana care avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv, hotărârile Consiliului Local. Postul este vacant de ceva timp, iar acum este scos la concurs.

Acesta va fi organizat 29 noiembrie, la sediul instituției, Primăria din Drăgușeni, iar până atunci candidații își pot depune dosarele pentru înscriere.

Vor fi două probe, cea scrisă și interviul, care va avea loc la cel mult cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Printre condițiile de participare pe care trebuie să le îndeplinească participanții sunt vechime minimă în specialitatea studiilor de 5 ani, să aibă studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentul în domeniul științelor administrative, științe juridice sau științe politice;

Pot participa și absolvenții cu diploma de studii universitare de master în domeniul administrației publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor din Legea educației naționale.

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

În cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și care indeplinesc conditiile prevazute de Codul administrativ, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art.468 alin.(2) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice;
c) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.

Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

Dosarele de concurs pot fi depuse la Primăria Comunei Drăgușeni, telefon 0230 536 359, până pe 16 noiembrie 2021.

Candidații trebuie să prezinte copiile de pe actele prevăzute, însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau copii legalizate.

Documente necesare pentru depunerea dosarului de concurs:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau copii legalizate.

Mai multe detalii legate de concurs pot fi regăsite aici.

ȘTIRI