Școala Gimnazială ”Constantin Tomescu” Pleșești organizează concurs pentru ocuparea postului de fochistAnunțuri - Angajări

Școala Gimnazială ”Constantin Tomescu” Pleșești organizează concurs pentru ocuparea postului de fochist

       Accesări: 1026

Școala Gimnazială ”Constantin Tomescu”, cu sediul în localitatea Pleșești, comuna Vulturești, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de muncitor III (fochist) – 1 normă.

Concursul va cuprinde patru etape

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviu

Calendar

• Data limită pentru depunerea dosarelor la secretariatul școlii 12.12.2022 – ora 12
• Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: 13.12.2022 – ora 14
• Depunerea contestațiilor: 13.12.2022 – orele 14-16
• Afișarea rezultatelor contestațiilor: 14.12.2022 – ora 12
• Proba scrisă: 21.12.2022 ora 10
• Afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 21.12.2022 ora 14
• Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 21.12.2022 orele 14-16
• Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 22.12.2022 – ora 12
• Proba practică: 28.12.2022 ora 10
• Afişarea rezultatelor de la proba practică: 28.12.2022 ora 12
• Susținerea interviului: 04.01.2023 – ora 10
• Afişarea rezultatelor interviului: 04.01.2023 – ora 12
• Depunerea contestaţiilor în urma interviului: 04.01.2023 – ora 14-16
• Afişarea rezultatelor finale după contestaţii: 05.01.2023 – ora 12

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Alma Clinic

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1336 din 8 noiembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale

 • nivelul studiilor – generale sau medii;
 • vechime în muncă – minim 3 ani
 • deținerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane;
 • disponibilitate pentru program flexibil zilnic
 • ocazional disponibilitate de a lucra in weekend
 • constituie avantaj absolvirea de cursuri în domeniul electric și/sau al instalațiilor tehnico-sanitare;

Desfășurarea concursului

Concursul consta in patru etape succesive după cum urmează:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviu

Denumirea postului: Muncitor III (fochist)-1 normă, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale ”Constantin Tomescu” Pleșești în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Depunerea dosarelor se va face în 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț.

Dosarul de înscriere

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau REVISAL, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Proba scrisă/interviu

Bibliografia pentru ocuparea funcției contractual vacante de muncitor (fochist)

 1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata 2015: Capitolul I – dispozitii generale; Capitolul IV – obligatiile lucratorilor;
 2. Legea nr. 307 / 2009 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata 2015: Capitolul I – dispozitii generale; Capitolul II – obligatiile privind apararea impotriva incendiilor;
 3. Codul Muncii – Legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare- Răspunderea disciplinară .
 4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica pentru ocuparea funcției contractual vacante de muncitor (foschist)

 1. Normele generale de conduită a personalului contractual în instituţiile publice – Legea 477/08.11.2004.
 2. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute la Legea nr.319/14.07.2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 3. Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr.307/12.iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
 4. Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – HG.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 5. Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării cazanelor.
 6. Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului. Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire.
 7. Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare.
 8. Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare.

Sarcini de serviciu

 1. Asigurarea încălzirii spațiilor școlare pe perioada sezonului rece (aprinderea focului, pornirea cazanului, funcţionarea cazanului, oprirea și răcirea cazanului).
 2. Executarea lucrărilor de întreţinere (văruieli, vopsitorie, montat gresie/faianță, reparaţii curente, , etc.) în timpul vacanţelor şcolare sau ori de câte ori este nevoie.
 3. Participarea la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.
 4. Respecta cu strictete normele S.S.M. si P.S.I.
 5. Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii de invatamant.

Proba practică

 • constă in testarea abilităților si aptitudinilor practice ale candidatului in vederea ocupării postului pentru care candidează;

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. capacitatea de adaptare;
 2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. capacitatea de comunicare;
 5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii.

Interviul

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criterii de evaluare pentru interviu

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) Capacitatea de analiză și sinteză;
c) Motivația candidatului;
d) Comportamentul în situațiile de criză;
e) Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minim 70 de puncte ;
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 de puncte ;

Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la
proba practică și proba interviu ;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarati admiși la proba precedentă ;

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar (70 de puncte).

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Şcolii Gimnaziale ”Constantin Tomescu” Pleșești, cu sediul în localitatea Pleșești, comuna Vulturești, judeţul Suceava , telefon 0330 803 267.

Director
Profesor Vieru Alexandru

ȘTIRI