Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești organizează concurs pentru postul de administrator financiarAnunțuri

Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești organizează concurs pentru postul de administrator financiar

       Accesări: 646

Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar I S, 1 post, perioadă nedeterminată.

Concursul va cuprinde 3 etape: selecția dosarelor, proba scrisă şi un interviu, conform următorului calendar:

 • Data limită pentru depunerea dosarelor la secretariatul școlii 12.12.2022 – ora 12
 • Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: 12.12.2022 – ora 14
 • Depunerea contestațiilor: 12.12.2022 – orele 14-16
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 15.12.2022 – ora 12
 • Proba scrisă: 20.12.2022 ora 10
 • Afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 20.12.2022 ora 14
 • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 20.12.2022 orele 14-16
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 21.12.2022 – ora 12
 • Susținerea interviului: 22.12.2022 – ora 12
 • Afişarea rezultatelor interviului: 22.12.2022 – ora 14
 • Depunerea contestaţiilor în urma interviului: 22.12.2022 – ora 16
 • Afişarea rezultatelor finale după contestaţii:  22.12.2022 – ora 20

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Evaluarea va consta în:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă – 100 de puncte
 • interviu – 100 de puncte

Conform procedurii reglementate de HG nr. 1336 din 2022, candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Alma Clinic

Acte pentru înscriere la concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

Notă: Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Notă: Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 • Curriculum Vitae

Notă: Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete.

Condiții generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 8 noiembrie 2022:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare

 1. studii superioare în domeniul științelor economice;
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare postului de minimum 10 ani în sistemul bugetare;
 3. cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei/ programe informatice de contabilitate (EDUSAL, INFOPRIM, FOREXEBUG, SICAP, D112);
 4. spirit organizatoric, capacitatea de a lua decizii eficiente;
 5. abilități de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
 6. disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la bunul mers al școlii;
 7. constituie un avantaj experiența în domeniul resurselor umane, achizițiilor publice, al relațiilor de muncă, S.S.M., P.S.I. ș.a.

Bibliografie orientativă

 1. Bibliografie generală:
 2. LEGEA educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  1. ORDINUL nr. 5079/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare (Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP);
  1. ORDINUL Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările si completările ulterioare;
  1. ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
  1. LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii actualizat;
  1. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată, și Normele metodologice din 07.02.2002;
  1. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate actualizată
 • Bibliografie specifică:
  • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/2006 – privind Finanțele Publice Locale publicată în MO nr.618/2006;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.153/2017 privind salarizare personalului plătit din fonduri publice;
 • Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
 • OMFP Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.F.P. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice;
 • OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 3512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • O.M.F.P Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare (OMFP nr. 1139/2015)
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • OMFP nr. 517/2016 – pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care  fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
 • OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardului cost/elev/prescolar, pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 500/2011 – Registrul General de Evidență al Salariaților, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
  • HG nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;
 • HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • OUG nr. 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OUG. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Constantin Tomescu” Pleșești, cu sediul în localitatea Pleșești, comuna Vulturești, județul Suceava, telefon 0330 803 267.

Director, Profesor Alexandru Vieru

ȘTIRI