Pastorala la Nașterea Domnului Hristos (stil vechi): Dumnezeu S-a făcut om neîncetând a fi DumnezeuReligie

Pastorala la Nașterea Domnului Hristos (stil vechi): Dumnezeu S-a făcut om neîncetând a fi Dumnezeu

Pastorală la Nașterea Domnului (2017)

Iubitului nostru cler, cinului monahal și dreptcredincioșilor creștini,

„Taină străină și preaslăvită”!

Păstorii îmi răsună urechile, nu viersuire de pustie fluierând, ci cerească cântare cântând. Îngerii cântă, Arhanghelii viersuiesc, laudă Heruvimii, slavoslovesc Serafimii, toți prăznuiesc pe Dumnezeu văzându-L pe pământ și pe om în ceruri. Pe cel de sus, jos, pentru iconomie și pe cel de jos, sus, pentru iubirea de oameni.

Astăzi Bethleemul cerului a urmat, în loc de stele pe îngerii care laudă primindu-i și în loc de soare, pe Soarele Dreptății necuprins împrejur încăpându-L. Și nu cântă, cum că unde voiește Dumnezeu biruiește rânduiala firii? Că au voit, au putut, S-au pogorât, au mântuit, toate împreună alergătoare cu Dumnezeu s-au făcut.

Astăzi Cel ce este se naște, Cel ce este se face ceea ce nu era, că fiind Dumnezeu se face om, neîncetând a fi Dumnezeu. Că nu cu ieșirea din Dumnezeire S-a făcut om și nu după sporirea din om S-a făcut Dumnezeu. Ci Cuvânt fiind, trup S-a făcut, neschimbată rămânându-i firea. Și când S-a născut, iudeii se lepădau de străina naștere, fariseii rău tâlcuiau dumnezeieștile Scripturi, cărturarii împotriva legii grăiau.

Un lucru minunat s-a întâmplat atunci: când au venit magii de la Răsărit, cu voia Lui Dumnezeu li s-a ascuns steaua, care i-a povățuit până la Ierusalim, iar acolo au fost nevoiți să se ducă la Împăratul Irod să-l întrebe unde este Împăratul care S-a născut de curând. Atunci Irod a adunat pe toți Arhiereii și Bătrânii lui Israel și i-a întrebat unde trebuie să se nască Hristos pe care-L așteptau să vină. Ei au răspuns după cum zicea Proorocul Miheia: „Și tu Pământul Bethleemului cu nimic nu ești mai mic între domnii Iudei, căci din tine va ieși povățuitor care va paște pe norodul meu Israel.”.

Magii auzind răspunsul au plecat spre Bethleem și în drumul lor steaua li s-a arătat din nou și s-au bucurat cu bucurie mare continuându-și drumul spre locul nașterii Mântuitorului. Așa după cum mărturisește Sfânta Evanghelie, ei I S-au închinat, aducându-I dar de aur, tamâie și smirnă: aur ca unui Împărat, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui Muritor.

Irod împăratul gândind în ascuns să ucidă Pruncul, și nu să să I se închine, cum spusese magilor, Îngerul Domnului li s-a arătat în vis, poruncindu-le să se întoarcă în țara lor pe altă cale, fără să mai treacă pe la Irod. Văzând el că magii l-au înșelat și nu s-au mai întors, s-a mâniat foarte și a dat poruncă să ucidă toți pruncii din Bethleem și din împrejurimi, care au fost în număr de 14.000.

Este lucru de mirare că cei din Biserica de atunci, în loc să se bucure că S-a născut Mesia Mântuitorul, s-au tulburat foarte, împreună cu Împăratul și cu toți locuitorii Ierusalimului. Pentru noi, cei din Biserica de astăzi, copii, tineri și bătrâni, acest Praznic Împărătesc este o zi de mare bucurie. De la un capăt la celălalt al lumii se aud cântări de laudă și de bucurie în cinstea Nașterii Mântuitorului Iisus.

Iată cum marturisește Sfântul Ioan Gură de Aur: „Deci veniți să prăznuim, veniți să serbăm căci străin este chipul Praznicului.”.

De vreme ce Praznicul este preaslăvit, preaslăvit este și cuvântul Nașterii, care spune că astăzi legătura cea veche s-a dezlegat, diavolul s-a rușinat, dracii s-au izgonit, moartea s-a dezlegat, raiul s-a deschis, blestemul s-a pierdut, păcatul din mijloc s-a ridicat, rătăcirea s-a alungat, adevărul s-a întors și cuvântul bunei credințe pretutindenea s-a semănat, petrecerea cea de sus pe pământ s-a răsădit, îngerii cu oamenii se împărtășesc și oamenii cu îngerii fără de temere vorbesc. Pentru ce? Căci Dumnezeu pe pământ a venit, și omul în Cer s-a suit, toate amestecate s-au făcut. Că au venit pe pământ, rămânând cu totul în Cer și întreg fiind în Cer, este și pe pământ.

Dumnezeu fiind, S-a facut om, neîncetând a fi Dumnezeu, Cuvântul fiind nepătimitor, trup S-a făcut, pentru că a locuit între noi, S-a făcut trup, că Dumnezeu nu S-a făcut ci era.

Pentru aceasta trup S-a făcut, ca pe Acel pe care nu-L încăpea cerul, să-L încapă ieslea.

Pentru aceasta în iesle S-a pus, ca cel ce hrănește toate, hrană de prunc de la Maica Fecioara să primească.

Iubiți fii duhovnicești!

În anul care a trecut ne-a bucurat Dumnezeu cu sfințiri de biserici, cu pace, cu liniște și cu bucurii duhovnicești, ceea ce vă dorim tuturor, și în anul care urmează atât creștinilor din țară, cât și celor de pretutindeni.

Cu Arhierești Binecuvântări, al vostru rugător către Domnul,

Arhiepiscop și Mitropolit
† VLASIE MOGÂRZAN

Facebook Comments

ȘTIRI