Accesări: 2757

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Grădinița cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

 • îngrijitor – 2 posturi
 • muncitor (bucătar) – 1 post

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia actului de studii;
 • Carnetul de muncă sau adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 • Cazierul juridic;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae.

Concursul se organizează la sediul G.P.P. ”Pinocchio” Fălticeni, astfel:

 • Proba scrisă în data de 25.08.2021, ora 9.00
 • Proba practică în data de 26.08.2021, ora 09.00
 • Proba interviu în data de 26.08.2021, ora 11.00

Dosarele se pot depune în perioada 29.07-11.08.2021, la secretariatul G.P.P. ”Pinocchio” Fălticeni.
Relații la telefon: 0230541440 / 0740433579.

BIBLIOGRAFIE

Alma Clinic
 1. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, art. 247-252
 2. Legea 319/2006 privind Securitatea și sănătatea în muncă din unitățile de stat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. IV, art. 22-23
 3. Legea 307/2006 privind securitatea și apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Cap. 2, art. 6-7
 4. Dr. Nicolae Poll, Dr. Adriana Serban, Noțiuni fundamentale de igienă
 5. Ordin 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020, art. 38, 39, 42, 48, 49 și 81.
 7. Ordin comun ME 3459/06.03.2021 / MS 280/06.03.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3235/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Ghid – Anexa nr.1, Cap. III, alin. 2, 3, 5, 6 și Cap. IV, alin. 1,2

DIRECTOR, SECRETAR,
Prof. Adriana SAMSON Ec. Maria-Magdalena APOPEI

ȘTIRI