Accesări: 2305

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Grădinița cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de îngrijitor.

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia actului de studii;
 • Carnetul de muncă sau adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • Curriculum vitae

Concursul se organizează la sediul G.P.P. ”Pinocchio” Fălticeni, astfel:

 • Proba scrisă în data de 8.12.2021, ora 9.00
 • Proba practică în data de 9.12.2021, ora 09.00
 • Proba interviu în data de 9.12.2021, ora 12.00

Dosarele se pot depune în perioada 12-25.11.2021, în intervalul orar 9.00 – 15.00, la secretariatul G.P.P. ”Pinocchio” Fălticeni.

Relații la telefon: 0230 541 440 / 0740 433 579.

Alma Clinic

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, art. 247-251
 2. Legea 319/14.07.2006 privind Securitatea și sănătatea în muncă din unitățile de stat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. IV, art. 22-23
 3. Legea 307/12.07.2006 privind securitatea și apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, 6, 7, 21 și 22.
 4. Dr. Nicolae Poll, Dr. Adriana Serban, Noțiuni fundamentale de igienă
 5. Dr. Nicolae Poll, Dr. Ileana Adriana Șerban, Noțiuni fundamentale de igienă
 6. Ordin 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă și recreerea copiilor și tinerilor, art. 7, 9, 10, 11, 13, 17, 23
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020, art. 39, 42, 48, 49, 50, 51 și 81.
 8. Ordin comun ME 5338/01.10.2021 / MS 2015/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Anexă – Măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/ unitățile conexe în perioada pandemiei de Covid-19.

ȘTIRI