Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio!” Fălticeni anunță organizarea concursului pentru postul de îngrijitorAnunțuri

Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio!” Fălticeni anunță organizarea concursului pentru postul de îngrijitor

       Accesări: 2307

Grădinița cu Program Prelungit ”Pinocchio”, cu sediul în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu F.N., județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, conform H.G. nr. 1336 din 28.10.2022, de îngrijitor.

Nivelul postului*: execuție.

Denumirea postului: Îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Grădinița cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni

Gradul/Treapta profesional/profesională: Îngrijitor I

Scopul principal al postului: asigurarea curățeniei și igienizării în unitatea școlară (săli de grupă, sală de mese, grupuri sanitare, coridoare, spații exterioare, etc.), precum și supravegherea preșcolarilor în perioadele de pauză, de odihnă, alți timpi neacoperiți de către cadrul didactic de la grupă.

Alma Clinic

Numărul de posturi: 1

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art.35 din H.G. 1336/2022:
a. formular de înscriere la concurs ( de la secretariatul unității)
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, aflat în termen de valabilitate;(certificate naștere, carte identitate)
c. copia certificatului de căsătorie sau altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume (unde e cazul)
d. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate, conform prezentului anunț;
e. copia carnetului de muncă sau după caz, a adeverinței eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f. certificat de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;(Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.)
h. curriculum vitae model comun european

Dosarele pentru concurs se depun la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu F.N., județul Suceava, compartimentul Secretariat, telefon 0230 541 440.

Termenul de depunere a dosarelor: 24 aprilie 2023 – 8 mai 2023 (zilele lucrătoare în intervalul orar 9,00 – 15,00).

Documentele de înscriere vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

C.) Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de participare la concursul de îngrijitor:

Studii minime: învățământ gimnazial
Abilități, calități și aptitudini necesare:
• Capacitatea de gestionare a timpului și priorităților;
• Seriozitate/responsabilitate
• Spirit gospodăresc
• Cunoașterea normelor de igienă, protecția muncii și PSI

Cerințe specifice: nu este cazul
Vechime: minim 3 ani.

Tematica și bibliografia concursului pot fi accesate aici.

ȘTIRI