Colegiul „Vasile Lovinescu” anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de bibliotecarAnunțuri

Colegiul „Vasile Lovinescu” anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de bibliotecar

       Accesări: 1743

Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, nr.10, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de bibliotecar I – 1 post.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
a) absolvenți de învățământ superior care îndeplinesc condițiile pentru ocuparea funcției de bibliotecar, conform prevederilor art. 250 lit. a) din Legea Educației Naționale nr.1/2011;
b) cunoștințe de operare PC (utilizarea sistemului de operare Windows, navigare Internet);
c) utilizarea programelor M.S. Office (Word, Excel, PowerPoint).

Conform art. 35 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice – H.G. nr. 1336/2022, pentru înscriere candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

Alma Clinic

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul va fi organizat la sediul colegiului.

Calendar desfășurare concurs

 1. Publicarea anunțului 19.05.2023
 2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la secretariatul unității școlare, până la data de: 6.06.2023, ora 16⁰⁰
 3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 7.06.2023
 4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 7.06.2023, ora 12⁰⁰
 5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 7.06.2023, orele 12⁰⁰-16⁰⁰
 6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 8.06.2023, ora 12⁰⁰
 7. Susținerea probei scrise 14.06.2023, ora 9⁰⁰
 8. Afișarea rezultatului probei scrise 15.06.2023, ora 12⁰⁰
 9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 15.06.2023, ora 12⁰⁰-16⁰⁰
 10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 16.06.2023, ora 12⁰⁰
 11. Susținerea probei practice 19.06.2023, ora 9⁰⁰
 12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice 19.06.2023, ora 12⁰⁰
 13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice 19.06.2023, ora 12⁰⁰-16⁰⁰
 14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 20.06.2023, ora 12⁰⁰
 15. Susținerea interviului 21.06.2023, ora 9⁰⁰
 16. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 22.06.2023, ora 9⁰⁰
 17. Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 22.06.2023, ora 9⁰⁰-11⁰⁰
 18. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 23.06.2023, ora 9⁰⁰
 19. Afișarea rezultatului final al concursului 23.06.2023, ora 9⁰⁰

Alte relații suplimentare se pot obține la sediul instituției Colegiului „Vasile Lovinescu”, pe site-ul acesteia https://vasilelovinescu.ro/ Fălticeni, mun. Fălticeni, str. Maior Ioan, nr. 10, jud. Suceava, telefon 0230/541 215, e-mail: colegiulvasilelovinescu@yahoo.com

Director,
prof. Acatrinei-Vasiliu Cristinel-Petrică

ȘTIRI