Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M5/2A – Dezvoltarea durabilă a secorului agricolAnunțuri

Anunț privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M5/2A – Dezvoltarea durabilă a secorului agricol

       Accesări: 200

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 5/2A „Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol ”

1. Data lansării apelului de selecție
Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 04.09.2018.

2. Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 04.10.2018, orele 14.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni.

4. Tipuri de beneficiari eligibili:
– fermierii definiți ca persoane juridice sau grup de persoane juridice, ale căror exploatații se situează pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Suceava Sud Est și care desfășoară o activitate agricolă.
– cooperative agricole (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească
interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri), din teritoriul GAL Suceava Sud-Est
– grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea
produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri, din teritoriul GAL
Suceava Sud-Est.
– microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
o Suma disponibilă pe măsură – 165.487,43 euro;
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect –82.743,5 euro/proiect;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –82.743,5 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:
Pentru componenta a) Investiții în exploatațiile agricole/pomicole, conform R nr. 1305/2013, art.17, alin (1) lit. a):
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50% și se va putea majora cu 20% puncte procentuale, însă
ponderea maximă nu va depăși 90% în următoarele cazuri:
✓ Investiții realizate de tineri fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare
✓ Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate constituite in
conformitate cu art. 35 din R nr. 1305/2013
✓ Proiecte integrate (combina mai multe măsuri)
✓ Operațiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare)
✓ Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (peste 50% din totalul suprafeței)
✓ Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Pentru componenta b) Creșterea valorii adăugate a produselor agricole – conform R nr. 1305/2013 , art. 17, alin. 1, lit. (b):
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 50% și se va putea majora cu 20% puncte procentuale,
în următoarele cazuri:
• Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI
• Investiții colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători)

6. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fisa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.

7. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:
Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.

8. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
Variantele electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

ȘTIRI