Anunț licitație publică închiriere spațiu situat în incinta Dispensarului uman în Comuna DrăgușeniAnunțuri

Anunț licitație publică închiriere spațiu situat în incinta Dispensarului uman în Comuna Drăgușeni

       Accesări: 415

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Drăguşeni, sat Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Suceava, telefon: 0230-536359, fax: 0230-546576, e-mail: primaria_dragusenisv@yahoo.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spaţiu util situat în incinta Dispensarului medical din satul Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava, care aparţine domeniului public al comunei Drăgușeni, de 29,42 mp împreună cu cota parte aferentă din spațiile comune în suprafaţă de 14,14 mp, cu destinaţia – punct farmaceutic-oficină locală de distribuție. Închirierea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 20.04.2021.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Drăgușeni.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Drăgușeni, cu sediul în sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 15 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Drăguşeni.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 20/05/2021, ora 10:00.
 4. Informații privind ofertele: Ofertele se redactează în limba română și se depun în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Plicul exterior conține documentele de calificare și informații privind ofertantul, iar plicul interior oferta financiară.
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/05/2021, ora 10:00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Drăgușeni, sat Drăgușeni, Comuna Drăgușeni, județul Suceava.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun într-un singur exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/05/2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, sat Drăgușeni, Comuna Drăgușeni, județul Suceava.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Str. Ștefan cel Mare nr. 62, judeţul Suceava, cod poștal 720062, telefon: 0230/52229, e-mail: trsv-arhcont@just.ro.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04/05/2021

ȘTIRI