Anunț lansare apel de selecție nr. 1 (2018)Anunţuri - Diverse

Anunț lansare apel de selecție nr. 1 (2018)

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, cod fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod postal 727460, tel 0230- 547 150, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, anunță lansarea apelului de selecție nr.1 pentru data de 27.04.2018 pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M1/1C – FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL AGRICOL – sprijinul public este de 16.591,64 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 16.591,64 euro.

Beneficiari eligibili:

Beneficiari direcți – Entitățile publice sau private ce activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari finali – Fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agro alimentare din teritoriul GAL Valea Șomuzului · tânărul fermier din teritoriul GAL Valea Șomuzului ce a accesat măsura M3/2B Instalarea tânărului fermier (Astfel se asigură complementaritatea dintre măsura M1/1C și măsura M3/2B).

M2/2A – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ȘI POMICOLE – sprijinul public este de 166.227,37 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 166.227,37 euro;

Beneficiari eligibili:

– fermierii definiți ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploatații se situează pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Valea Șomuzului și care desfășoară o activitate agricolă.

– cooperative agricole (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri)

– grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

M3/2B – INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER– sprijinul public este de 49.871,65 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 40.0000 euro

Beneficiari eligibili:

– tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatațieiagricole;

– persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

– toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

M6/6A – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA, CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE- sprijinul public este de 390.117,63 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.

Beneficiari eligibili:

– micro-întreprinderiși întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul GAL;

-fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

– toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

M7/6B – CREAREA, MODERNIZAREA/ DOTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR– sprijinul public este de 149.577,29 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de – 149.577,29 euro;

Beneficiari eligibili:

– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

– ONG-uri pentru investiții în socială (infrastructură de tip after-school).

– GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.

– toți beneficiarii direcți și investiția trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului.

M8/6B – DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE RURALE DE BAZĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN TERITORIUL VALEA ȘOMUZULUI– sprijinul public este de 332.426,03 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de – 200.000 euro.

Beneficiari eligibili:

– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului;

– ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și culturală din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului

– Unități de cult conform legislației în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului.

M9/6C – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA AFERENTĂ COMUNICAȚIILOR BROADBAND – sprijinul public este de 33.235,39 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de –33.235,39 euro.

Beneficiari eligibili:

– Beneficiarii eligibili sunt agenții economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform legislației în vigoare, care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

– Asociația GAL Valea Șomuzului, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.

Localizare proiecte: Teritoriul GAL ”Valea Șomuzului”

Proiectele se vor depune pâna la data limită 27.07.2018 la sediul GAL Valea Șomuzului din Comuna Rădășeni, judetul Suceava, din incinta Primăriei Rădășeni, de Luni până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Informații detaliate și documentația necesară se regăsesc în Ghidul solicitantului pentru fiecare măsură lansată, fiind disponibile pe site-ul Gal ”Valea Șomuzului” www.galvaleasomuzului.ro, cât și pe suport tipărit la sediul Gal ”Valea Șomuzului”.

Pentru informaţii suplimentare vă așteptăm la sediul GAL Valea Șomuzului, în incinta Primăriei Rădășeni, Sat Rădăşeni, comuna Rădăşeni, strada Principală, nr. 29, Judeţul Suceava, telefon 0230/547150.

Facebook Comments

ȘTIRI